test
Order Activate kit Log in
English
/!\
You are visiting Gutfeeling Labs with an outdated browser

In order for our website to function properly, we kindly ask you to update your browser or use a different one. Read more here

Hantering av personuppgifter

Gutfeeling Labs AB hanterar dina personuppgifter enligt rådande lagstiftning kring personuppgifter. Hur hanteringen sker beskrivs nedan.

Hur dina personuppgifter hanteras

Med personuppgifter menar vi ditt förnamn, efternamn, postadress, mobilnummer samt e-postadress. Främsta anledningen till att dessa uppgifter sparas är för att kunna posta provtagningspaket till dig och ha möjlighet att meddela dig till exempel när provresultatet är färdigt eller verifiera avsändare i samband med Swish betalningar.

Om du önskar att vi tar bort dina personuppgifter så ber vi dig ange detta i en e-post till info@gutfeelinglabs.se

När dina personuppgifter är borttagna kan dina analyssvar inte längre återknytas till dig utan provsvaren blir avidentifierade.

Dataskyddsreformen (de nya EU reglerna för personskydd)

Gutfeeling Labs AB följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018 på följande vis:

Dina personuppgifter lagras i 6 år efter din senaste kontakt med oss.

Du har möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Vi tillmötesgår dina rättigheter, varav de viktigaste är att:

  1. Få tillgång till dina personuppgifter.
  2. Få felaktiga personuppgifter rättade.
  3. Få dina personuppgifter raderade genom att mejla oss på info@gutfeeling.se
  4. Få dina provresultat avidentifierade
  5. Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring.
  6. Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.

Den behandling av personuppgifter som vi genomför har sin rättsliga grund i att vi har erhållit informerat samtycke från dig.

Hur vi inhämtar samtycke: 

  1. Genom att du frivilligt efter att ha fått information i samband med beställning om hur vi hanterar personuppgifter godtar insamling, behandlingen och lagring av dina personuppgifter hos oss. 
  2. Att det inte råder någon tvekan om att du godtar behandlingen av personuppgifter. 
  3. Att vi stödjer oss på samtycke för att behandla personuppgifter och försäkrar oss om att kraven på samtycke i förordningen är uppfyllda.

Vad vi gör vid personuppgiftsincidenter:

Om vi blir utsatta för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen över de personuppgifter vi behandlar, dokumenterar vi alla dessa händelser.

När det inte är osannolikt att incidenten medför risker för enskildas fri- och rättigheter anmäler vi händelsen till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) inom 72 arbetstimmar.

Din integritet är vår högsta prioritet. För att säkerställa din personliga integritet är ditt prov under hela processen kopplat till ett anonymt och unikt provnummer. Efter analys använder vi din epostadress för att kontakta dig. Dessa data har endast anställda vid Gutfeeling Labs tillgång till. Vår dataserver står i en anläggning (Ideon-IT i Lund) med inbyggd data- och brandsäkerhet.